VERBONDEN AAN

Klantenonderzoek / cliëntenonderzoek

Klanten / cliënten zijn van fundamenteel belang voor de continuïteit van elke organisatie. Door middel van een onderzoek onder uw klanten / cliënten kan inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld de mate waarin deze ‘ervaringsdeskundigen’ tevreden zijn over uw dienstverlening, wat hun behoeften zijn, in hoeverre uw (potentiële) diensten- en productaanbod aansluit bij hun wensen, welke verbeterpunten zijn te onderkennen etc.

Afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek maken wij voor dit soort onderzoek gebruik van zowel kwantitatieve (schriftelijke, mondelinge, online, face to face af te nemen enquêtes) als kwalitatieve (diepte-interviews, focusgroepen) onderzoeksmethoden. Per onderzoek wordt gekeken wat nodig is. Een combinatie van beide methoden kan nuttig zijn. Bijvoorbeeld door in focusgroepen met vertegenwoordigers uit verschillende klantgroepen de uitkomsten van een enquête uit te diepen. Zo kan onder andere worden gekeken hoe het kan dat uw organisatie op bepaalde punten wel of niet goed scoort en welke verbeteracties nuttig zouden kunnen zijn.

Wilt u meer weten over hoe een onderzoek van SocioQuest u verder kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op.